logo

Věra Burešová
cestovní agentura
Křiby 4721
76005 Zlín

Email: buresova28@seznam.cz
corpore-sano@centrum.cz

Phone:
777 885 985
604 441 358


Všeobecné podmínky

Dále uvedené obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami cestovní agentury:
CORPORE SANO TRAVEL
Věra Burešová
Křiby 4721, 760 05 Zlín
Telefony: 00420 604 441 358 a 00420 777 885 985

IČ: 12743623

A. Služby Cestovní agentury

1. Cestovní agentura je oprávněna zprostředkovávat prodej zájezdů a zprostředkovávat a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu (dále jen „Cestovní agentura“).

Cestovní agentura Corpore Sano prodává zejména jednotlivé služby ubytovací na teritoriu Itálie, případně v jiných zemích světa. Zaměřuje se na individuální požadavky klienta a zasílá individuálně zpracované nabídky ubytování a dalších jednotlivých služeb klientům prostřednictvím email zpráv.

Cestovní agentura je rovněž oprávněna prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti Cestovní agentury a jejích klientů (právnických či fyzických osob), jež jsou uživateli služeb Cestovní agentury.

3. Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým, např. taxi na letiště a cestovní pojištění – na uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu. To například znamená, že není-li výslovně ujednáno jinak, Cestovní agentura neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkovává klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností. Ve smlouvě o ubytování tak zastupuje poskytovatele ubytovacích služeb a sjednává smlouvu s klientem, který si ubytování objednal.

B. Objednávání služeb Cestovní agentury

1. Cestovní agentura poskytuje služby na základě závazné objednávky klienta.

Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách Cestovní agentury sdělená Cestovní agentuře, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.

Po obdržení poptávky Cestovní agentura vytvoří nabídku zprostředkování zájezdu nebo zprostředkování poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu, např. ubytovací služby, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.

Klient odsouhlasí nabídku emailem nebo i telefonicky a uvede v emailové zprávě seznam všech účastníků, kteří čerpají služby cestovního ruchu, uvede jejich data narození, trvalé bydliště. Tímto potvrzujícím emailem se zaslaná nabídka a následně zaslaná smlouva cestovní agentury prostř. email zprávy stává pro obě strany závaznou.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník potvrdí nabídku emailem nebo telefonicky a zašle seznam všech účastníků, data narození a trvalé bydliště prostř.email zprávy a obdrží Smlouvu od cestovní agentury jako přílohu email zprávy.

Postačí tedy k platnosti závazné objednávky emailová zpráva ze strany objednatele služeb a jeho zaslání osobních údajů všech účastníků, a následně zaslaná písemná Smlouva ze strany cestovní agentury objednateli jako příloha mailu. Smlouva se stává tímto okamžikem závaznou pro obě strany a strany jsou povinné plnit smluvní závazky. Smlouva nemusí mít nutně a nezbytně listinnou podobu, stačí její elektronická písemná podoba. Důvodem je urychlení práce a menší administrativní zatížení.

2. Cestovní agentura potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky zasláním závazné smlouvy. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura pouze jedno potvrzení a jednu smlouvu přímo objednateli, které se týká služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce. Nadále jedná a komunikuje Cestovní agentura pouze s objednatelem služeb.

3. Plnění vyplývající ze smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou se má za závazné uzavřením elektronické smlouvy a jejím zasláním prostřednictvím emailové zprávy jako příloha, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

C. Ceny služeb a jejich úhrada

1. Cestovní agentura uvádí v nabídce svých služeb ceny služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury, která Cestovní agentuře náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění. Klient si může objednat u cestovní agentury cestovní pojištění nebo pojištění storna.

2. Není-li výslovně ve smlouvě ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření smlouvy.

3.  V případě, že třetí subjekt, tedy nejčastěji zahraniční ubytovatel, nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, a klient neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura vrátí klientovi zaplacenou cenu.

4. Klient může od již uzavřené a platné smlouvy odstoupit ještě před zahájením zájezdu, či pobytu, avšak uhradí tzv.stornopoplatky. Výše stornopolatků je vždy cestovní agenturou pečlivě a jednotlivě zvažována.

U cestovních kanceláří je výše stornopoplatků uvedena u každé jednotlivě a může se mezi cestovkami lišit.

Storno poplatky jsou účtovány na poli cestovního ruchu obecně a průměrně v této výši:

Letecké dovolené do 30. dnů před začátkem dovolené 25%
22. dnů před začátkem dovolené 30%
15. dnů před začátkem dovolené 40%
07. dnů před začátkem dovolené 60%
06. dnů před začátkem dovolené 75%
při nedostavení se na dovolenou 90-100%

Ubytování
do 45. dnů před začátkem dovolené 20%
35. dnů před začátkem dovolené 50%
od 34. dne před začátkem dovolené 80%
od 25 dne před začátkem dovolené 90 %
při nedostavení se na dovolenou - 100%

Kombinované dovolené
do 30. dnů před začátkem dovolené 50%
od 29. dnů před začátkem dovolené 75%
při nedostavení se na dovolenou 90-100%

Plavby
do 30. dnů před začátkem dovolené 25%
22. dnů před začátkem dovolené 30%
15. dnů před začátkem dovolené 50%
14. dnů před začátkem dovolené 75%
při nedostavení se na dovolenou 90-100%

Stornopoplatky nebudou z některých zvlášť závažných důvodů účtovány. Vždy je třeba vycházet z platných zákonů ČR.

D. Reklamace a škody

1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi klientem a Cestovní agenturou odpovídá přímo poskytovatel služeb, cestovní agentura neodpovídá za vady při samotném plnění služeb cestovního ruchu, např, za vady ubytování a ani za způsobené újmy.

2. Cestovní agentura klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře nebo oznámením přímo pořádající cestovní kanceláři. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři, jejíž zájezd prodává na základě smlouvy.

4. Cestovní agentura klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.

5. Popis zprostředkovaných služeb je uveden na webových stránkách Cestovní agentury a také v individuální nabídce dle informací a fotografií, které Cestovní agentuře poskytli poskytovatelé služeb. Cestovní agentura usiluje o co největší správnost popisu služeb, a proto svým klientům doporučuje, aby jí po poskytnutí zprostředkované služby poskytli zpětnou vazbu. Cestovní agentura CORPORE SANO již spolupracuje také s ověřenými poskytovateli ubytování v Itálii, často již se stálými italskými partnery po dobu několika let.

6. Cestovní agentura CORPORE SANO také nabízí individuální zpracování a individuální nabídku služeb, zejména služeb ubytování v Itálii, a to na základě individuálních a specifických požadavků ze strany klienta, zaslaných email zprávou. Jedná se o tzv. poskytnutí jednotlivých služeb „ šitých na míru“ klientovi podle zadaných parametrů. Tento způsob zpracování nabídky služeb klienti velmi vítají.

Cestovní agentura CORPORE SANO se nezaměřuje na masový turizmus, ale na individuální klientelu.

E. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odsouhlasením nabídky uděluje klient Cestovní agentuře souhlas ke zpracování svých osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může klient odvolat zasláním požadavku na e-mail: corpore-sano@centrum.cz

F. Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Smlouva o zprostředkování uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.

2. Smlouva o zprostředkování služeb, uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem, se řídí českým právem a českými zákony. Tyto všeobecné podmínky jsou vždy podřízeny ustanovením platných zákonů ČR.

G. Závěrečná ustanovení

Cestovní agentura a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. Kontaktními údaji jsou:

corpore-sano@centrum.cz, buresova28@seznam.cz, tel. + 420 604 44 13 58

Osobní kontakt s klientem, či objednatelem služeb je možný na základě předchozí telefonické domluvy o místě a čase.

tisk